• Storskar
 • 3
 • 2
 • 4
 • 1
svdanlenfidenoes

Skypark

Den perfekta familjeaktiviteten

Fredriksborg - Hotell och Fästning

Privat & Företag, Konferens, Event, Bröllop mm.

Waxholms Hotell

Välkommen till pärlan i Stockholms skärgård - klassiska Waxholms Hotell

VT.nu logotype

 

 

Vaxholm Turism och Näringsutveckling ekonomisk förening

(org.nr.716419-5906)

STADGAR

reviderade vid föreningsstämmor 2000-08-22 och 2000-09-28 

1. Föreningens firma skall vara Vaxholm Turism och Näringsutveckling Ekonomisk Förening.

2. Föreningen är en gemensam utvecklings- och marknadsförings-organisation med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och nytta av näringslivet och besöksnäringen i Vaxholm genom att:

 • samordna och utveckla näringslivets, föreningarnas och samhällets insatser för att öka turismen och handeln i Vaxholm.
 • initiera, stötta och marknadsföra projekt och aktiviteter.
 • medverka till kvalitativ utveckling av besöksnäringen i Vaxholm.
 • bedriva både allmän turistinformation och marknadsföring av medlemmarnas verksamheter.

samt att bidra till utvecklingen av Vaxholm som ett kommersiellt och kulturellt centrum.

3. Föreningen skall ha sitt säte i Vaxholm.

4.Varje medlems insats skall vara 100:- att erlägga kontant på sätt som föreningsstämman beslutar.

5. Varje medlem skall erlägga medlemsavgift som fastställs av förenings-stämman. Utöver medlemsavgiften kan erläggas en marknadsförings-avgift genom vilken man deltar i gemensam marknadsföring planerad av VT i samråd med medlemmarna. Marknadsföringsavgiften fastställs av styrelsen. Avgifterna gäller kalenderår oavsett inträde.

6. Föreningens styrelse skall bestå av minst fem och högst tio ledamöter. För dessa skall utses högst fem suppleanter. Om Vaxholms kommun så påfordrar har kommunen rätt att utse en ledamot av styrelsen och en suppleant för denna.

 Ordförande utses av föreningsstämman. Styrelsen utser själv funktionärer. Till funktionär kan även utses annan än styrelseledamot.

7. Antalet revisorer skall vara två. Valberedningen skall ha två ledamöter. För revisor och till valberedningen utses vardera en suppleant. Revisorer och revisorsuppleant väljs varje år, tiden till nästa ordinarie föreningsstämma.

8. Ordförande, styrelseledamöter, valberedning och suppleanter väljs av föreningsstämman för ett år i taget.

9. Till styrelseledamot kan endast utses företrädare för fullvärdig medlem. Med fullvärdig medlem menas medlem som erlagt insats och medlemsavgift.

10. Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

11. Eventuell vinst skall inte delas ut till medlemmarna utan långsiktigt förbrukas i föreningens verksamhet. Vid upplösning av föreningen skall de behållna tillgångarna tillfalla Vaxholms Hembygdsförening.

12. Kallelse till föreningsstämma, som årligen skall hållas före januari månads utgång, skall ske skriftligen tidigast tre och senast två veckor före stämman. Om styrelsen, en revisor eller minst 10% av föreningens medlemmar så påfordrar, skall extr föreningsstämma utlysas och avhållas inom en månad. Även övriga meddelanden till medlemmarna skall ske skriftligen.

13. Ansökan om medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen.

14. Medlems uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen senast en (1) månad före kalenderårets utgång.

15. Medlem som inte fullgör sin förpliktelser mot föreningen eller genom sitt handlande skadar eller motverkar föreningens intressen eller som på annat sätt visar sig ovärdig medlemskap, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Styrelsens beslut om uteslutning måste vara enhälligt. I annat fall hänskjuts frågan till föreningsstämmans avgörande. Föreningsstämmans beslut om uteslutning skall omfattas av 2/3 majoritet av avgivna röster.

16. Vid inträde, uteslutning eller eventuell upplösning av föreningen äger medlem ej rätt att återfå insatsbelopp som överstiger vad han är skyldig att betala till föreningen.

17. Vid föreningsstämma äger varje föreningsmedlem en röst.

18. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ingen må som ombud företräda mer än en medlem. Skriftlig fullmakt erfordras.

19. Styrelsen utser firmatecknare.

20. Följande frågor skall upptagas till behandling på föreningsstämman:

 1. Val av ordförande och sekreterare till stämman.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Mötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelsen, årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning samt beslut om resultatdisposition, samt om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Fastställande av medlemsavgift samt senaste betalningsdag.
 8. Val av styrelse, ordförande och suppleanter.
 9. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 10. Val av ledamöter och suppleanter till valberedningen.
 11. Motioner. Önskar medlem en motion behandlad på stämman skall denna senast fyra veckor före stämman ha anmälts skriftligen till föreningens styrelse.
 12. Övriga frågor.

21. Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om upplösning av föreningen skall för att bli gällande normalt omfattas med 2/3 majoritet på två på varandra följande föreningsstämmor.  Mellan dessa skall förflyta minst 30 dagar.           

Därefter gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar 7 kap. 15§

 

 

 

 

Grekiska grill & bar

En bit av Medelhavet i Vaxholm Tel. 08 541 303 04

Grinda Wärdshus

Konferensupplevelse i en levande skärgårdsmiljö. Välkommen att ringa 08 54249491.

Skärgårdens Marinservice

Vi är tillbaka - Nytt namn - Samma goda service hälsar Daniel Klaréus 08 27 32 00

Resarö Marinmotor

Verkstad Motorer o Reservdelar Tel. 08 541 378 10

Nummer 10

Här matchar maten TV - sporten och kvällssolen över södra Vaxholmsfjärden

Bröllop & Fest i Skärgården

Fredriksborg Hotell och Fästning

Boka rum, frukost, middag på 08-541 380 50. Historia, guidning, idyll,utsikt. Välkommen!